Beijing Language and Cultural Center for Diplomatic Missions > Self-test of Chinese proficiency > HSK Test, Level 2
Contact

Add.:7 Sanlitun Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing, China
Postal Code: 100027
Tel:(86-10) 65323005,  65324303
Fax:(86-10) 65325638
Email:lcc@chinesestudy-lcc.com
website:www.bds-cn.com/en/whjl/

BDS Recommendation
HSK Test, Level 2
Single Choice
1 .

nàerdetiānqìbúcuò,méiyǒuxiàyǔ_____yǒudiǎnerrè。
那儿的天气不错。没有下雨,_____有点儿热。

2 .

yóu jú ____ wǒ jiā fù jìn 。wǒ _____ yīng guó jì le liǎng fēng xìn ,hái ____ wǒ de mèi mei jì le yí gè bāo guǒ 。
邮局____我家附近。我_____英国寄了两封信,还____我的妹妹寄了一个包裹。

3 .

dōu bā diǎn le ,nǐ zěn me ______ xià bān ?
都八点了,你怎么______下班?

4 .

______nǐ zhǔn bèi hǎo le ,wǒ men _____ zǒu bɑ
______你准备好了,我们_____走吧。

5 .

shū diàn lí zhè ér hěn yuǎn ,wǒ kàn wǒ men ______ zuò chē qù bɑ 。
书店离这儿很远,我看我们______坐车去吧。

6 .

wǒ yǐ qián qù ____ guǎng zhōu 。
我以前去____广州。

7 .

tā bù dàn rì yǔ hé yīng yǔ shuō de hǎo ,________ fǎ yǔ shuǐ píng yě hěn gāo 。
他不但日语和英语说得好,________法语水平也很高。

8 .

qǐng nǐ gào sù wǒ _________ xué hǎo hàn yǔ ?
请你告诉我_________学好汉语?

9 .

回答问题 Answer the following questions

jiǎ : nǐ shì shén me shí hòu dào běi jīng de ?
yǐ : ___________________。
甲:你是什么时候到北京的?
乙: ___________________。

10 .

jiǎ : nǐ mǎi shū le ma ?
yǐ :____________
甲:你买书了吗?
乙:____________

15 Right

3 Wrong

Cancel Confirm
live800Link.webchat2
live chat